Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Artur Tomaszewski, ul. Mazowiecka 34/3, 30-019 Kraków).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

 1. Regulamin sklepu freshthing.pl : Definicje
  1. Regulamin sklepu freshthing.pl : Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
  2. Regulamin sklepu freshthing.pl : Adres reklamacyjny:
   Artur Tomaszewski
   ul. Partyzantów 24H
   32-700 Bochnia
  3. Regulamin sklepu freshthing.pl : Cennik dostaw znajdujące się pod adresem http://www.freshthing.pl/dostawa-i-platnosc zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
  4. Regulamin sklepu freshthing.pl : Dane kontaktowe:
   Artur Tomaszewski
   ul. Mazowiecka 34/3
   30-019 Kraków
   e-mail: sklep@freshthing.pl
  5. Regulamin sklepu freshthing.pl : Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.freshthing.pl/dostawa-i-platnosc
  6. Regulamin sklepu freshthing.pl : Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
  7. Regulamin sklepu freshthing.pl : Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
  8. Regulamin sklepu freshthing.pl : Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Regulamin sklepu freshthing.pl : Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
  10. Regulamin sklepu freshthing.pl : Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
  11. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  12. Regulamin sklepu freshthing.pl : Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
  13. Regulamin sklepu freshthing.pl : Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
  14. Regulamin sklepu freshthing.pl : Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
  15. Regulamin sklepu freshthing.pl : Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
  16. Regulamin sklepu freshthing.pl : Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://www.freshthing.pl/dostawa-i-platnosc
  17. Regulamin sklepu freshthing.pl : Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  18. Regulamin sklepu freshthing.pl : Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
  19. Regulamin sklepu freshthing.pl : Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
  20. Regulamin sklepu freshthing.pl : Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.
  21. Regulamin sklepu freshthing.pl : Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
  22. Regulamin sklepu freshthing.pl : Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
  23. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.freshthing.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
  24. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający:
   Artur Tomaszewski
   ul. Mazowiecka 34/3
   30-019 Kraków
   NIP: 677-22-88-240
   zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=732d3651-99d2-433c-945b-c0d56a438927
   KONTO BANKOWE: 81 1050 1445 1000 0090 8338 0742
  25. Regulamin sklepu freshthing.pl : System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
  26. Regulamin sklepu freshthing.pl : Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
  27. Regulamin sklepu freshthing.pl : Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
  28. Regulamin sklepu freshthing.pl : Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
  29. Regulamin sklepu freshthing.pl : Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
   1. Regulamin sklepu freshthing.pl : nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. Regulamin sklepu freshthing.pl : nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
   3. Regulamin sklepu freshthing.pl : nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. Regulamin sklepu freshthing.pl : została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
   5. Regulamin sklepu freshthing.pl : w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
   6. Regulamin sklepu freshthing.pl : nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
  30. Regulamin sklepu freshthing.pl : Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  31. Regulamin sklepu freshthing.pl : Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 2. Regulamin sklepu freshthing.pl : Warunki Ogólne
  1. Regulamin sklepu freshthing.pl : Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
  2. Regulamin sklepu freshthing.pl : Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
  4. Regulamin sklepu freshthing.pl : Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
  5. Regulamin sklepu freshthing.pl : Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
  6. Regulamin sklepu freshthing.pl : Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
   1. Regulamin sklepu freshthing.pl : potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
   2. Regulamin sklepu freshthing.pl : dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
  7. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
  8. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
  9. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedajacy zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyzej 1024 px. Uzywanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari moze mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu freshthing.pl, nalezy je wszystkie wyłączyć.
  10. Regulamin sklepu freshthing.pl : Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w kazdej chwili mozliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
  11. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 3. Regulamin sklepu freshthing.pl : Zawarcie umowy i realizacja
  1. Regulamin sklepu freshthing.pl : Zamowienia mozna składać 24 godziny na dobę.
  2. Regulamin sklepu freshthing.pl : W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
   1. Regulamin sklepu freshthing.pl : dodanie do koszyka produktu;
   2. Regulamin sklepu freshthing.pl : wybór rodzaju dostawy;
   3. Regulamin sklepu freshthing.pl : wybór rodzaju płatności;
   4. Regulamin sklepu freshthing.pl : wybór miejsca wydania rzeczy;
   5. Regulamin sklepu freshthing.pl : złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  3. Regulamin sklepu freshthing.pl : Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złozenia zamowienia.
  4. Regulamin sklepu freshthing.pl : Realizacja zamowienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
  5. Regulamin sklepu freshthing.pl : Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamowienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
  6. Regulamin sklepu freshthing.pl : Realizacja zamowienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
  7. Regulamin sklepu freshthing.pl : Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
  8. Regulamin sklepu freshthing.pl : Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
  9. Regulamin sklepu freshthing.pl : Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamowieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
 4. Regulamin sklepu freshthing.pl : Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Regulamin sklepu freshthing.pl : Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Regulamin sklepu freshthing.pl : Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.freshthing.pl/formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
  4. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. Regulamin sklepu freshthing.pl : W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  6. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  7. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
  8. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
  9. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  10. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
  11. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  13. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   1. Regulamin sklepu freshthing.pl : w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   2. Regulamin sklepu freshthing.pl : w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. Regulamin sklepu freshthing.pl : w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4. Regulamin sklepu freshthing.pl : w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. Regulamin sklepu freshthing.pl : w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6. Regulamin sklepu freshthing.pl : w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   7. Regulamin sklepu freshthing.pl : o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżelispełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
   8. Regulamin sklepu freshthing.pl : o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 5. Regulamin sklepu freshthing.pl : Rękojmia
  1. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
  2. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  3. Regulamin sklepu freshthing.pl : W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  4. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
   1. Regulamin sklepu freshthing.pl : złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
   2. Regulamin sklepu freshthing.pl : złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
   chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  5. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  6. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  7. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
   1. Regulamin sklepu freshthing.pl : żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
   2. Regulamin sklepu freshthing.pl : żądać usunięcia wady.
  8. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  9. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  10. Regulamin sklepu freshthing.pl : W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
  11. Regulamin sklepu freshthing.pl : Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
  12. Regulamin sklepu freshthing.pl : Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
  13. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  14. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
   1. Regulamin sklepu freshthing.pl : oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
   2. Regulamin sklepu freshthing.pl : oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
   3. Regulamin sklepu freshthing.pl : żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
   4. Regulamin sklepu freshthing.pl : żądania usunięcia wady.
   W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
  15. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  16. Regulamin sklepu freshthing.pl : Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  17. Regulamin sklepu freshthing.pl : W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  18. Regulamin sklepu freshthing.pl : W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  19. Regulamin sklepu freshthing.pl : W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
  20. Regulamin sklepu freshthing.pl : Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  21. Regulamin sklepu freshthing.pl : Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  22. Regulamin sklepu freshthing.pl : Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
  23. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 6. Regulamin sklepu freshthing.pl : Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Regulamin sklepu freshthing.pl : Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
  2. Regulamin sklepu freshthing.pl : Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  3. Regulamin sklepu freshthing.pl : Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.freshthing.pl/polityka_prywatnosci
 7. Regulamin sklepu freshthing.pl : Postanowienia końcowe
  1. Regulamin sklepu freshthing.pl : Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie moŻe być równieŻ w ten sposób interpretowane, gdyŻ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  2. Regulamin sklepu freshthing.pl : O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w Życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
  3. Regulamin sklepu freshthing.pl : Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.freshthing.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedaŻowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
  4. Regulamin sklepu freshthing.pl : W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.